منابع انسانی

نام و نام خانوادگیسمت
امیر شادابمدیر عامل
سید تقی حسینیرئیس هیئت مدیره
حمید غفارنژاد اصل سردرودنایب رئیس هیئت مدیره
هادی زیادی شمیمعضو هیئت مدیره
سید مهدی سعیدیعضو هیئت مدیره و نماینده شرکت اکسین پارس ویهان