روش اجرای پروژه ها

جهت انجام پروژه، پس از عقد قرارداد در اولین جلسه با کارفرما برنامه زمانبندی و آیتم های مربوطه پروژه به روش کلی زیر انجام می پذیرد وتمام مراحل کار نیز مطابق برنامه زمانبندی C و P و E مشخص خواهد شد و مراحل انجام می گردد .

 

بخش طراحی و مهندسی (E)

 • هماهنگی با کارفرما در مورد تایتل و شماره گذاری مدارک
 • نهائی کردن شرح کار پروژه
 • نقشه برداری و کنترل نقشه برداری پروژه
 • انجام محاسبات مربوطه
 • تهیه نقشه های ساخت تجهیزات پروژه
 • تهیه نقشه های اجرائی کل پروژه

 

بخش تدارک و تامین (P)

برای کلیه تجهیزات مراحل زیر جهت خرید انجام می گردد :

 • دریافت نقشه ها از بخش E
 • دریافت تائیدیه سازنده ها از کارفرما
 • ارائه کاتالوگ های ساخت به کارفرما

 

بخش ساخت (C)

پس از دریافت نقشه های اجرائی از بخش طراحی و مهندسی و تهیه مصالح از بخش P مراحل زیر انجام می گیرد :

 • پیاده کردن نقشه روی زمین
 • تقسیم گروه های اجرائی و نصب
 • انجام عملیات ساختمانی
 • انجام عملیات نصب تجهیزات

 

کنترل پروژه (E, C , P )

 • تهیه گزارشات ماهیانه، هفتگی و روزانه در بخش های C , P , E
 • ارائه گزارشات فوق به کارفرما
 • ارائه انحرافات و تاخیرات به گروه های مرتبط