خط مشی ایمنی و بهداشت

منابع انسانی بزرگترین سرمایه شرکت بوده و پرسنل حق دارند در محیطی ایمن کار کنند که خطری سلامتی آنها را تهدید نکند. شرکت در پیشفرض های خود، سلامتی و ایمنی را همتراز سایر اهداف شرکت می بیند .مدیریت تصدیق می کند که وظیفه دارد تاحد امکان نسبت به سلامتی و ایمنی تمام افرادی که به هر طریقی از انجام فعالیتهای شرکت اثر می پذیرند اطمینان حاصل کند.

حوادث می تواند با استفاده از مدیریت ریسک پیشگیری شود.این مبنای فلسفی کار شرکت می باشد. باید برای استقرار، اجرا و نظارت بر سیستم مدیریت ایمنی و سلامت متناسب با نوع فعالیت شرکت ومطابق استانداردهای ملی و بین المللی تلاش گردد، مدیریت سلامتی و ایمنی یک جزء لازم ازمدیریت جامع در تمام سطوح است و این مجموعه خود را ملزم به تامین منابع لازم برای اجرای این سیاست می داند.