بیانیه ارزشها

بیانیه ارزش ها

این مجموعه با اعتقاد به ارزش های الهی و در هماهنگی با سنتهای هستی در کلیه فعالیتهای خود کرامت انسانی را محترم شمرده وبه آن ارج می نهد.

این مجموعه خود را در قبال کارفرمایان (پاسخگو) میداند و درفرایند ارائه خدمت به ایشان از هرگونه راهنمایی و انتقال دانش وتجربه در حد بضاعت خویش دریغ نخواهد کرد.

هموارسازان نه تنها خود را به رعایت استانداردها و توافقات کیفی تعهد شده ملزم میداند، بلکه به لحاظ حرفه ای در اجرای پروژه ها،بهبودهای کیفی ممکن را به کارفرمایان پیشنهاد میدهد. براین باور به (نهادینه شدن کیفیت در کل زنجیره) ارائه خدمات و بهبود مستمر در فرآیندهای کسب و کار خود می اندیشد.

یادگیری در ابعاد فردی و سازمانی یک باور و یک ارزش ویژه است. براین اساس، ما خود را پیشاهنگ ورود به عرصه پروژه هایی می دانیم که نیازمند بومی سازی فناوری است.

کارکنان منابع حیاتی و سرمایه های اصلی هموارسازان هستند. درعین اعتقاد به انگیزش و خشنودی کارکنان، در یک همکاری پایداربه (سلامت و ایمنی)و(رشد و تعالی )ایشان می اندیشیم.