اسناد هویتی و مدارک ثبتی شرکت

خلاصه اساسنامه شرکت

ماده 1 : نام شرکت

نام شرکت عبارت است از شرکت هموارسازان دشت لالی

سهامی خاص به شماره ثبت 43259

ماده 2 : موضوع شرکت طبق اساسنامه

انجام امور ساختمانی،راهسازی،تاسیسات و تجهیزات

ماده 3 : سرمایه شرکت

شانزده میلیارد ریال منقسم به یک میلیون و ششصد هزار سهم ده هزار ریالی.

ماده 4 : عده اعضاء هیئت مدیره

هیئت مدیره شامل 3 نفر به شرح:
1 – آقای مهندس عماد حاتمی به سمت مدیرعامل
2 – آقای مهندس امیرحسین سلیمانی به سمت رئیس هیئت مدیره
3 – آقای مهندس هادی زیادی شمیم به سمت عضو هیئت مدیره