تکمیل اسکلت و سفت کاری دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه بهبهان