مقاوم سازی و اجرای اسکلت ساختمان اداری، فرهنگی منطقه آزاد اروند فاز 1